خانه درام دانلود سریال مانکن
خلاصه داستان : سریال مانکن روایتگر عشقی پرهیجان است، همانطور که در داستان های معاصر آمده است، عاشق و معشوق می بایست با رنج های بسیاری برای دوام عشق شاعرانه شان روبرو شوند.
در صورت داشتن هرگونه مشکل در دانلود فایل ها میتونید از روش های زیر ارتباط برقرار کنید : WhatsApp: 0917-8 7 3-7556
بخش دانلود
فصل 1 قسمت ها 27 کیفیت 480p میانگین حجم 320.85MB
قسمت اول سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 320.85 MB
قسمت دوم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 363.40 MB
قسمت سوم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 357.27 MB
قسمت چهارم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 368.17 MB
قسمت پنجم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 348.13 MB
قسمت ششم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 332.27 MB
قسمت هفتم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 318.81 MB
قسمت هشتم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 304.72 MB
قسمت نهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 314.09 MB
قسمت دهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 325.64 MB
قسمت یازدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 318.80 MB
قسمت دوازدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 310.64 MB
قسمت سیزدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 321.81 MB
قسمت چهاردهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 313.80 MB
قسمت پانزدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 314.75 MB
قسمت شانزدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 304.60 MB
قسمت هفدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 305.77 MB
قسمت هجدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 313.92 MB
قسمت نوزدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 348.14 MB
قسمت بیستم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 354.51 MB
قسمت بیست و یکم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 353.20 MB
قسمت بیست و دوم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 340.88 MB
قسمت بیست و سوم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 325.19 MB
قسمت بیست و چهارم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 331.12 MB
قسمت بیست و پنجم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 330.74 MB
قسمت بیست و ششم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 324.68 MB
پشت صحنه سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 329.32 MB
فصل 1 قسمت ها 27 کیفیت 720p میانگین حجم 466.91MB
قسمت اول سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 466.91 MB
قسمت دوم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 529.12 MB
قسمت سوم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 519.27 MB
قسمت چهارم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 573.81 MB
قسمت پنجم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 542.11 MB
قسمت ششم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 513.19 MB
قسمت هفتم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 496.22 MB
قسمت هشتم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 476.98 MB
قسمت نهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 481.37 MB
قسمت دهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 499.31 MB
قسمت یازدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 489.35 MB
قسمت دوازدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 485.61 MB
قسمت سیزدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 503.02 MB
قسمت چهاردهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 481.30 MB
قسمت پانزدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 482.09 MB
قسمت شانزدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 476.12 MB
قسمت هفدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 481.99 MB
قسمت هجدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 481.07 MB
قسمت نوزدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 533.54 MB
قسمت بیستم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 543.78 MB
قسمت بیست و یکم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 541.68 MB
قسمت بیست و دوم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 522.86 MB
قسمت بیست و سوم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 507.76 MB
قسمت بیست و چهارم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 518.21 MB
قسمت بیست و پنجم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 506.41 MB
قسمت بیست و ششم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 498.08 MB
پشت صحنه سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 506.74 MB
فصل 1 قسمت ها 27 کیفیت 1080p میانگین حجم 910.41MB
قسمت اول سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 910.41 MB
قسمت دوم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.01 GB
قسمت سوم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1011.45 MB
قسمت چهارم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.02 GB
قسمت پنجم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 987.70 MB
قسمت ششم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 827.08 MB
قسمت هفتم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 808.10 MB
قسمت هشتم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 766.01 MB
قسمت نهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 773.27 MB
قسمت دهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 801.63 MB
قسمت یازدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 786.83 MB
قسمت دوازدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 781.69 MB
قسمت سیزدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 809.62 MB
قسمت چهاردهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 773.57 MB
قسمت پانزدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 774.60 MB
قسمت شانزدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 765.66 MB
قسمت هفدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 766.92 MB
قسمت هجدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 772.95 MB
قسمت نوزدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 856.85 MB
قسمت بیستم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 873.76 MB
قسمت بیست و یکم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 870.52 MB
قسمت بیست و دوم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 839.93 MB
قسمت بیست و سوم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 816.34 MB
قسمت بیست و چهارم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 832.61 MB
قسمت بیست و پنجم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 814.31 MB
قسمت بیست و ششم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 800.55 MB
پشت صحنه سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 811.75 MB
فصل 1 قسمت ها 27 کیفیت HQ_1080p میانگین حجم 1.22GB
قسمت اول سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.22 GB
قسمت دوم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.39 GB
قسمت سوم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.36 GB
قسمت چهارم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.99 GB
قسمت پنجم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.33 GB
قسمت ششم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.93 GB
قسمت هفتم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.84 GB
قسمت هشتم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.76 GB
قسمت نهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.78 GB
قسمت دهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.86 GB
قسمت یازدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.83 GB
قسمت دوازدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.81 GB
قسمت سیزدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.88 GB
قسمت چهاردهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.44 GB
قسمت پانزدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.80 GB
قسمت شانزدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.77 GB
قسمت هفدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.77 GB
قسمت هجدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.79 GB
قسمت نوزدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.98 GB
قسمت بیستم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.01 GB
قسمت بیست و یکم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.02 GB
قسمت بیست و دوم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.95 GB
قسمت بیست و سوم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.88 GB
قسمت بیست و چهارم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.92 GB
قسمت بیست و پنجم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.89 GB
قسمت بیست و ششم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.85 GB
پشت صحنه سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.87 GB
فصل 1 قسمت ها 27 کیفیت BLURAY میانگین حجم 3.43GB
قسمت اول سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.43 GB
قسمت دوم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.89 GB
قسمت سوم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.81 GB
قسمت چهارم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.02 GB
قسمت پنجم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.78 GB
قسمت ششم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.92 GB
قسمت هفتم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.41 GB
قسمت هشتم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.60 GB
قسمت نهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.64 GB
قسمت دهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.78 GB
قسمت یازدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.71 GB
قسمت دوازدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.69 GB
قسمت سیزدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.82 GB
قسمت چهاردهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.64 GB
قسمت پانزدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.53 GB
قسمت شانزدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.57 GB
قسمت هفدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.46 GB
قسمت هجدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.53 GB
قسمت نوزدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.02 GB
قسمت بیستم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.95 GB
قسمت بیست و یکم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.94 GB
قسمت بیست و دوم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.81 GB
قسمت بیست و سوم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.68 GB
قسمت بیست و چهارم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.75 GB
قسمت بیست و پنجم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.70 GB
قسمت بیست و ششم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.64 GB
پشت صحنه سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.72 GB
خرید
2020/02/24 2,093 بازدید بدون دیدگاه
دیدگاه خود را بگذارید
نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد