خانه درام دانلود سریال مانکن
خلاصه داستان : سریال مانکن روایتگر عشقی پرهیجان است، همانطور که در داستان های معاصر آمده است، عاشق و معشوق می بایست با رنج های بسیاری برای دوام عشق شاعرانه شان روبرو شوند.
بخش دانلود
فصل 1 قسمت ها 27 کیفیت 480p میانگین حجم 320.85MB
قسمت اول سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 320.85 MB
قسمت دوم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 363.40 MB
قسمت سوم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 357.27 MB
قسمت چهارم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 368.17 MB
قسمت پنجم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 348.13 MB
قسمت ششم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 332.27 MB
قسمت هفتم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 318.81 MB
قسمت هشتم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 304.72 MB
قسمت نهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 314.09 MB
قسمت دهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 325.64 MB
قسمت یازدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 318.80 MB
قسمت دوازدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 310.64 MB
قسمت سیزدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 321.81 MB
قسمت چهاردهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 313.80 MB
قسمت پانزدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 314.75 MB
قسمت شانزدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 304.60 MB
قسمت هفدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 305.77 MB
قسمت هجدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 313.92 MB
قسمت نوزدهم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 348.14 MB
قسمت بیستم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 354.51 MB
قسمت بیست و یکم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 353.20 MB
قسمت بیست و دوم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 340.88 MB
قسمت بیست و سوم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 325.19 MB
قسمت بیست و چهارم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 331.12 MB
قسمت بیست و پنجم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 330.74 MB
قسمت بیست و ششم سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 324.68 MB
پشت صحنه سریال مانکن 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 329.32 MB
فصل 1 قسمت ها 27 کیفیت 720p میانگین حجم 466.91MB
قسمت اول سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 466.91 MB
قسمت دوم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 529.12 MB
قسمت سوم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 519.27 MB
قسمت چهارم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 573.81 MB
قسمت پنجم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 542.11 MB
قسمت ششم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 513.19 MB
قسمت هفتم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 496.22 MB
قسمت هشتم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 476.98 MB
قسمت نهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 481.37 MB
قسمت دهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 499.31 MB
قسمت یازدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 489.35 MB
قسمت دوازدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 485.61 MB
قسمت سیزدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 503.02 MB
قسمت چهاردهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 481.30 MB
قسمت پانزدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 482.09 MB
قسمت شانزدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 476.12 MB
قسمت هفدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 481.99 MB
قسمت هجدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 481.07 MB
قسمت نوزدهم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 533.54 MB
قسمت بیستم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 543.78 MB
قسمت بیست و یکم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 541.68 MB
قسمت بیست و دوم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 522.86 MB
قسمت بیست و سوم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 507.76 MB
قسمت بیست و چهارم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 518.21 MB
قسمت بیست و پنجم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 506.41 MB
قسمت بیست و ششم سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 498.08 MB
پشت صحنه سریال مانکن 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 506.74 MB
فصل 1 قسمت ها 27 کیفیت 1080p میانگین حجم 910.41MB
قسمت اول سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 910.41 MB
قسمت دوم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.01 GB
قسمت سوم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1011.45 MB
قسمت چهارم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.02 GB
قسمت پنجم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 987.70 MB
قسمت ششم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 827.08 MB
قسمت هفتم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 808.10 MB
قسمت هشتم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 766.01 MB
قسمت نهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 773.27 MB
قسمت دهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 801.63 MB
قسمت یازدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 786.83 MB
قسمت دوازدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 781.69 MB
قسمت سیزدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 809.62 MB
قسمت چهاردهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 773.57 MB
قسمت پانزدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 774.60 MB
قسمت شانزدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 765.66 MB
قسمت هفدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 766.92 MB
قسمت هجدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 772.95 MB
قسمت نوزدهم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 856.85 MB
قسمت بیستم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 873.76 MB
قسمت بیست و یکم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 870.52 MB
قسمت بیست و دوم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 839.93 MB
قسمت بیست و سوم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 816.34 MB
قسمت بیست و چهارم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 832.61 MB
قسمت بیست و پنجم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 814.31 MB
قسمت بیست و ششم سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 800.55 MB
پشت صحنه سریال مانکن 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 811.75 MB
فصل 1 قسمت ها 27 کیفیت HQ_1080p میانگین حجم 1.22GB
قسمت اول سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.22 GB
قسمت دوم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.39 GB
قسمت سوم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.36 GB
قسمت چهارم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.99 GB
قسمت پنجم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.33 GB
قسمت ششم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.93 GB
قسمت هفتم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.84 GB
قسمت هشتم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.76 GB
قسمت نهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.78 GB
قسمت دهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.86 GB
قسمت یازدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.83 GB
قسمت دوازدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.81 GB
قسمت سیزدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.88 GB
قسمت چهاردهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.44 GB
قسمت پانزدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.80 GB
قسمت شانزدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.77 GB
قسمت هفدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.77 GB
قسمت هجدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.79 GB
قسمت نوزدهم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.98 GB
قسمت بیستم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.01 GB
قسمت بیست و یکم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.02 GB
قسمت بیست و دوم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.95 GB
قسمت بیست و سوم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.88 GB
قسمت بیست و چهارم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.92 GB
قسمت بیست و پنجم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.89 GB
قسمت بیست و ششم سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.85 GB
پشت صحنه سریال مانکن 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.87 GB
فصل 1 قسمت ها 27 کیفیت BLURAY میانگین حجم 3.43GB
قسمت اول سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.43 GB
قسمت دوم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.89 GB
قسمت سوم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.81 GB
قسمت چهارم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.02 GB
قسمت پنجم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.78 GB
قسمت ششم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.92 GB
قسمت هفتم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.41 GB
قسمت هشتم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.60 GB
قسمت نهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.64 GB
قسمت دهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.78 GB
قسمت یازدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.71 GB
قسمت دوازدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.69 GB
قسمت سیزدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.82 GB
قسمت چهاردهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.64 GB
قسمت پانزدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.53 GB
قسمت شانزدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.57 GB
قسمت هفدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.46 GB
قسمت هجدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.53 GB
قسمت نوزدهم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.02 GB
قسمت بیستم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.95 GB
قسمت بیست و یکم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.94 GB
قسمت بیست و دوم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.81 GB
قسمت بیست و سوم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.68 GB
قسمت بیست و چهارم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.75 GB
قسمت بیست و پنجم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.70 GB
قسمت بیست و ششم سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.64 GB
پشت صحنه سریال مانکن 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.72 GB
خرید
2020/02/24 934 بازدید بدون دیدگاه
دیدگاه خود را بگذارید
نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد