خانه خانوادگی دانلود سریال قلب یخی
خلاصه داستان : پسر صاحب یک مزون در درگیری به زندان می افتد، دختری که در آن مزون کار می کند ربوده می شود و جنازه مانکن دیگری پیدا می شود.
در صورت داشتن هرگونه مشکل در دانلود فایل ها میتونید از روش های زیر ارتباط برقرار کنید : WhatsApp: 0917-8 7 3-7556
بخش دانلود
فصل 1 قسمت ها 11 کیفیت 480p میانگین حجم 282.34MB
قلب یخی - قسمت اول 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 282.34 MB
قلب یخی - قسمت دوم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 239.27 MB
قلب یخی - قسمت سوم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 315.56 MB
قلب یخی - قسمت چهارم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 327.52 MB
قلب یخی - قسمت پنجم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 371.98 MB
قلب یخی - قسمت ششم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 374.68 MB
قلب یخی - قسمت هفتم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 322.36 MB
قلب یخی - قسمت هشتم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 356.68 MB
قلب یخی - قسمت نهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 341.41 MB
قلب یخی - قسمت دهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 318.11 MB
قلب یخی - قسمت یازدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 364.48 MB
فصل 1 قسمت ها 11 کیفیت 720p میانگین حجم 463.56MB
قلب یخی - قسمت اول 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 463.56 MB
قلب یخی - قسمت دوم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 392.66 MB
قلب یخی - قسمت سوم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 516.71 MB
قلب یخی - قسمت چهارم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 536.93 MB
قلب یخی - قسمت پنجم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 609.55 MB
قلب یخی - قسمت ششم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 614.66 MB
قلب یخی - قسمت هفتم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 527.99 MB
قلب یخی - قسمت هشتم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 584.55 MB
قلب یخی - قسمت نهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 560.62 MB
قلب یخی - قسمت دهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 520.62 MB
قلب یخی - قسمت یازدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 596.45 MB
فصل 2 قسمت ها 16 کیفیت 480p میانگین حجم 265.42MB
قلب یخی - قسمت اول 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 265.42 MB
قلب یخی - قسمت دوم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 187.34 MB
قلب یخی - قسمت سوم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 219.37 MB
قلب یخی - قسمت چهارم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 212.65 MB
قلب یخی - قسمت پنجم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 228.00 MB
قلب یخی - قسمت ششم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 245.65 MB
قلب یخی - قسمت هفتم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 201.21 MB
قلب یخی - قسمت هشتم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 202.20 MB
قلب یخی - قسمت نهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 224.60 MB
قلب یخی - قسمت دهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 210.68 MB
قلب یخی - قسمت یازدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 197.72 MB
قلب یخی - قسمت دوازدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 206.25 MB
قلب یخی - قسمت سیزدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 219.34 MB
قلب یخی - قسمت چهاردهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 222.96 MB
قلب یخی - قسمت پانزدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 212.20 MB
قلب یخی - قسمت شانزدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 221.88 MB
فصل 2 قسمت ها 16 کیفیت 720p میانگین حجم 434.69MB
قلب یخی - قسمت اول 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 434.69 MB
قلب یخی - قسمت دوم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 306.68 MB
قلب یخی - قسمت سوم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 359.45 MB
قلب یخی - قسمت چهارم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 348.26 MB
قلب یخی - قسمت پنجم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 372.83 MB
قلب یخی - قسمت ششم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 402.37 MB
قلب یخی - قسمت هفتم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 329.43 MB
قلب یخی - قسمت هشتم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 331.22 MB
قلب یخی - قسمت نهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 368.32 MB
قلب یخی - قسمت دهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 345.46 MB
قلب یخی - قسمت یازدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 324.31 MB
قلب یخی - قسمت دوازدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 337.79 MB
قلب یخی - قسمت سیزدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 359.09 MB
قلب یخی - قسمت چهاردهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 365.36 MB
قلب یخی - قسمت پانزدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 347.48 MB
قلب یخی - قسمت شانزدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 363.46 MB
فصل 3 قسمت ها 17 کیفیت 480p میانگین حجم 191.94MB
قلب یخی - قسمت اول 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 191.94 MB
قلب یخی - قسمت دو 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 216.78 MB
قلب یخی - قسمت سه 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 239.91 MB
قلب یخی - قسمت چهار 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 254.45 MB
قلب یخی - قسمت پنج 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 231.90 MB
قلب یخی - قسمت ششم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 251.10 MB
قلب یخی - قسمت هفتم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 266.06 MB
قلب یخی - قسمت هشتم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 213.93 MB
قلب یخی - قسمت نهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 220.24 MB
قلب یخی - قسمت دهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 293.99 MB
قلب یخی - قسمت یازدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 229.66 MB
قلب یخی - قسمت دوازدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 221.24 MB
قلب یخی - قسمت سیزدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 214.52 MB
قلب یخی - قسمت چهاردهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 201.43 MB
قلب یخی - قسمت پانزدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 245.14 MB
قلب یخی - قسمت شانزدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 202.72 MB
قلب یخی - قسمت هفدهم 3000 تومان کیفیت : 480p حجم : 213.58 MB
فصل 3 قسمت ها 17 کیفیت 720p میانگین حجم 314.65MB
قلب یخی - قسمت اول 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 314.65 MB
قلب یخی - قسمت دو 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 355.12 MB
قلب یخی - قسمت سه 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 392.90 MB
قلب یخی - قسمت چهار 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 416.88 MB
قلب یخی - قسمت پنج 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 380.04 MB
قلب یخی - قسمت ششم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 411.27 MB
قلب یخی - قسمت هفتم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 436.05 MB
قلب یخی - قسمت هشتم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 350.73 MB
قلب یخی - قسمت نهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 361.12 MB
قلب یخی - قسمت دهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 481.80 MB
قلب یخی - قسمت یازدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 376.38 MB
قلب یخی - قسمت دوازدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 362.45 MB
قلب یخی - قسمت سیزدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 351.33 MB
قلب یخی - قسمت چهاردهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 330.29 MB
قلب یخی - قسمت پانزدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 401.56 MB
قلب یخی - قسمت شانزدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 332.17 MB
قلب یخی - قسمت هفدهم 3500 تومان کیفیت : 720p حجم : 350.21 MB
خرید
2020/10/01 406 بازدید بدون دیدگاه
دیدگاه خود را بگذارید
نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد