خانه خانوادگی دانلود سریال دل
خلاصه داستان : جهان دل، جهان ناشناخته ای است. از تاریکی و نور تا کینه و بخشش و از عشق و تنفر تا شوق وصال و حسرت و جدایی در آن رفت و آمد می کنند و گاه «دل» را تصاحب می کنند و …
در صورت داشتن هرگونه مشکل در دانلود فایل ها میتونید از روش های زیر ارتباط برقرار کنید : WhatsApp: 0917-8 7 3-7556
بخش دانلود
فصل 1 قسمت ها 17 کیفیت 480p میانگین حجم 315.85MB
قسمت اول سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 315.85 MB
قسمت دوم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 334.02 MB
قسمت سوم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 365.51 MB
قسمت چهارم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 366.49 MB
قسمت پنجم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 328.77 MB
قسمت ششم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 345.34 MB
قسمت هفتم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 351.00 MB
قسمت هشتم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 340.82 MB
قسمت نهم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 323.65 MB
قسمت دهم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 338.28 MB
قسمت یازدهم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 343.57 MB
قسمت دوازدهم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 365.06 MB
قسمت سیزدهم سریال دل 4000 تومان کیفیت : 480p حجم : 363.85 MB
قسمت چهاردهم سریال دل 5050 تومان کیفیت : 480p حجم : 342.21 MB
قسمت پانزدهم سریال دل 5100 تومان کیفیت : 480p حجم : 341.20 MB
قسمت شانزدهم سریال دل 5100 تومان کیفیت : 480p حجم : 335.26 MB
قسمت هفدهم سریال دل 5100 تومان کیفیت : 480p حجم : 384.35 MB
فصل 1 قسمت ها 17 کیفیت 720p میانگین حجم 497.25MB
قسمت اول سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 497.25 MB
قسمت دوم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 526.75 MB
قسمت سوم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 564.33 MB
قسمت چهارم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 576.85 MB
قسمت پنجم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 525.30 MB
قسمت ششم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 549.63 MB
قسمت هفتم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 540.67 MB
قسمت هشتم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 524.31 MB
قسمت نهم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 508.39 MB
قسمت دهم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 530.46 MB
قسمت یازدهم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 529.69 MB
قسمت دوازدهم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 561.15 MB
قسمت سیزدهم سریال دل 4500 تومان کیفیت : 720p حجم : 559.42 MB
قسمت چهاردهم سریال دل 5100 تومان کیفیت : 720p حجم : 538.25 MB
قسمت پانزدهم سریال دل 5200 تومان کیفیت : 720p حجم : 533.73 MB
قسمت شانزدهم سریال دل 5200 تومان کیفیت : 720p حجم : 524.28 MB
قسمت هفدهم سریال دل 5200 تومان کیفیت : 720p حجم : 599.88 MB
فصل 1 قسمت ها 17 کیفیت 1080p میانگین حجم 802.36MB
قسمت اول سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 802.36 MB
قسمت دوم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 848.53 MB
قسمت سوم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 908.42 MB
قسمت چهارم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 929.34 MB
قسمت پنجم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 844.35 MB
قسمت ششم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 882.33 MB
قسمت هفتم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 868.54 MB
قسمت هشتم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 840.98 MB
قسمت نهم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 818.10 MB
قسمت دهم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 852.37 MB
قسمت یازدهم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 847.86 MB
قسمت دوازدهم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 901.37 MB
قسمت سیزدهم سریال دل 5000 تومان کیفیت : 1080p حجم : 898.76 MB
قسمت چهاردهم سریال دل 5200 تومان کیفیت : 1080p حجم : 865.36 MB
قسمت پانزدهم سریال دل 5500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 857.61 MB
قسمت شانزدهم سریال دل 5500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 842.32 MB
قسمت هفدهم سریال دل 5500 تومان کیفیت : 1080p حجم : 1.07 GB
فصل 1 قسمت ها 17 کیفیت HQ_1080p میانگین حجم 1.84GB
قسمت اول سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.84 GB
قسمت دوم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.95 GB
قسمت سوم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.10 GB
قسمت چهارم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.13 GB
قسمت پنجم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.94 GB
قسمت ششم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.02 GB
قسمت هفتم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.01 GB
قسمت هشتم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.94 GB
قسمت نهم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.88 GB
قسمت دهم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.97 GB
قسمت یازدهم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.96 GB
قسمت دوازدهم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.08 GB
قسمت سیزدهم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 2.07 GB
قسمت چهاردهم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.99 GB
قسمت پانزدهم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.97 GB
قسمت شانزدهم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.94 GB
قسمت هفدهم سریال دل 6000 تومان کیفیت : HQ_1080p حجم : 1.47 GB
فصل 1 قسمت ها 17 کیفیت BLURAY میانگین حجم 3.59GB
قسمت اول سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.59 GB
قسمت دوم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.81 GB
قسمت سوم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.90 GB
قسمت چهارم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.96 GB
قسمت پنجم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.52 GB
قسمت ششم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.75 GB
قسمت هفتم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.95 GB
قسمت هشتم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.82 GB
قسمت نهم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.68 GB
قسمت دهم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 3.84 GB
قسمت یازدهم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.56 GB
قسمت دوازدهم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.86 GB
قسمت سیزدهم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.84 GB
قسمت چهاردهم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.63 GB
قسمت پانزدهم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.62 GB
قسمت شانزدهم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.54 GB
قسمت هفدهم سریال دل 7000 تومان کیفیت : BLURAY حجم : 4.81 GB
خرید
2020/02/20 962 بازدید بدون دیدگاه
دیدگاه خود را بگذارید
نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد